top of page

תקנון שימוש

1.האמור בתקנון זה מופנה לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.2 .האתר משמש פלטפורמה אלקטרונית לממכר יצירות אמנות של האמן יואל גילינסקי (להלן: "האתר " או "החנות האינטרנטית").האתר מופעל על ידי יואל גילינסקי (להלן: "בעל אתר").3 .אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.4 .עצם השימוש של כל מי שגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים שמציע האתר, ו/או עושה כל שימוש אחר באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות באתר, כפי שיפורטו להלן, וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות, וכן יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין בעל האתר, ולכן יש לקרוא אותם בעיון. כל שימוש באתר משמעו מתן הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר.5 .בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור כרטיס לקוח שאיננו עומד בתנאים וההגבלות הנ"ל ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעת הבלעדי של בעל האתר, וזאת מבלי שתהא חובה למסור הודעה מוקדמת ו/או נימוק לכך.6 .אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המ סך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.7 .על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.8 .השימוש באתר אפשרי הן כלקוח מזדמן והן כלקוח רשום. רישום לקוח הינו הליך רישום קצר בסיומו יקבל המשתמש פרטי הזדהות ומערכת האתר תקים עבורו כרטיס לקוח (המשתמש ייקרא להלן: "הלקוח"). לקוח רשום יהא זכאי לקבלת הטבות, מבצעים, מכירות מו קדמות וכיו"ב באמצעות מערכת דיוור ישיר, ביחס לפעילויות האתר ולרבות פעילויות הקשורות עם שותפים עסקיים של בעל האתר.9 .כחלק מה הסכמה לתנאי השימוש באתר ורישום כלקוח, הרי שניתנת גם הסכמה לקבל דיוור, בין בדואר אלקטרוני, או בכל אחד מאמצעי התקשורת שמסר הלקוח, כל עוד לא ביקש להפסיק שירות זה. הסכמה זו ניתנת לאתר ומפעיליו, וכן לשלוח של האתר לצורך מטרה זו, אם מינה האתר אחד כזה, והכול בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.10 .לאחר ביצוע פעולת ההרשמה ו/או הרכישה באתר, האתר יהא רשאי לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיס האשראי.

עם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, תישלח ההזמנה והמשתמש יעודכן על כך. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי מהווה תנאי מוקדם להליך ההזמנה, אשר יושלם רק לאחר אישור מחברת כרטיס האשראי.11 .במקרה בו חברת כרטיס האשראי לא תאשר את פרטי כרטיס האשראי, יקבל ה משתמש הודעה על כך. לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר עם האתר, וזאת לצורך הסדרת אישור מחברת כרטיס האשראי לביצוע העסקה. במקרה זה, יחול מניין ספירת הימים למועד ביצוע המשלוח רק מיום לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור מול חברת כרטיס האשראי בתוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת כרטיס האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, האתר יהא רשאי לבטל

את ההזמנה.12 .המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם בהתאם לשיקול ד עתו הבלעדי של האתר ובעלו. מובהר בזאת, כי האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות שינוי אופן מכירתם ו/או מחירם, ולרבות דמי המשלוח.13 .כל המחירים המופיעים בדפי האתר כוללים מע"מ על פי דין.14 .בנוסף ליצירות המפורסמות באתר, ניתן לרכוש יצירות אמנות לפי הזמנה אישית. רכישת יצירה בהזמנה אישית מחייבת רישום לקוח ויצירתה תוחל לאחר קבלת מלוא התשלום בגינה.15 .תמונות היצירות המופיעות באתר לצורך הצגת ה מוצרי ם, הינן להמחשה בלבד. במקרה של פער בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגבר התיאור המילולי על התיאור המוצג בתמונה. יובהר, כי תיתכן סטיה של כ-%10 מהצבע והמידה המצוינת באתר.16 .כן מובהר ביחס ליצירות בהזמנה אישית, כי היצירה תיוצר לפי רוח וסגנון היצירות המופיעות באתר, וכי לא תתאפשר הכנת סקיצה.משלוח ואספקה

17 .אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באתר ואשר התמורה עבורם שולמה במלואה בכרטיס אשראי

כאמור לעיל, תיעשה על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות שבחר האתר. אספקת המוצרים ו/או השירותים תבוצע לכתובת הדואר שסיפק הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.18 .האתר יספק את המוצרים ללקוח עד 21 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה.19 .בנסיבות מיוחדות של איחור כגון עקב כח עליון, יידע האתר את הלקוח עם היוודע דבר האיחור, ויאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או קבלת מוצר חלופי.20 .האתר לא יהיה אחראי לעיכוב שנגרם שלא בשליטתו ו/או שמקורו בלקוח עצמו, כגון היעדר אפשרות ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות מצד האתר.21 .האתר מציע הובלה ומשלוח על חשבונו וזאת במקרים של הובלה ומשלוח "רגילים" בתחומי מדינת ישראל .במקרים של הובלה חריגה, כגון אך לא רק, הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה שדורשת אמצעים מיוחדים או כח אדם נוסף, הלקוח יחויב בתשלום דמי הובלה חריגה אשר יימסרו מראש.ביטול עסקה והחזרת מוצרים

22 .לקוח אשר ביצע רכישה באתר, רשאי לבטל את העיסקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, א שר יחולו במלואן על ביצוע עסקאות באתר.23 .ברכישת מוצר המפורסם באתר ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.מובהר כי סעיף זה לא יחול על מוצרים בהזמנה אישית.24 .הזמנה אישית של יצירות אשר יוכנו על ידי האמן עבור המזמין באופן אישי אינ ה ניתנת לביטול והחזרה. "הזמנה אישית" בתנאים אלה כוללת גם יצירות שנבחרה להן מסגרת אחרת מזו ש נמכרת באתר.25 .בכל הודעת ביטול יש לציין את מספר ההזמנה, שם מלא ותעודת זהות. על המוצר הנרכש לחזור כשהוא

באריזתו המקורית מבלי שנפתחה, ללא כל לכלוך או פגם מכל סוג שהוא, ובצירוף חשבונית מקורית. הרוכש

יישא בעלויות משלוח היצירה חזרה לבעל האתר.26 .במקרה של ביטול עסקה כאמור על ידי הלקוח, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, יבטל האתר את החיוב בשל העסקה מבלי שיגבה סכום נוסף מהלקוח, למעט דמי טיפול בגובה %5 מערך העסקה או 100 ,₪ לפי הנמוך מביניהם.קנין רוחני ואחריות משפטית

27 .האתר והתוכן המופיע בו ו/או המפורסם בו מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או דיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות. האתר הינו הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. ש ימוש ע"י המשתמש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בכל דין. בכל מקרה השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. על המשתמש נאסר לבצע כל שינוי, צילום, העתקה, פרסום, שכפול, אחסון במאגר מידע, הענקת רישיון לשימוש, הקלטה, קליטה או שידור, בכל דרך או בכל אמצעי אופטי, אלקטרוני, מכאני או אחר, אלא רק לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מבעל האתר.28 .אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, יצירות ומאמרים) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות ו/או בעל האתר בתכנים אלה. המונח "תוכן " בתנאי השימוש כולל כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, או כל שילוב ביניהם ולרבות, אך לא רק, כל תמונה, ציור, צילום, הנפשה, איור, מפה, גרפיקה, תרשים, סרטון וקבצי וידאו, קובץ מוזיקה אדיו, תוכנה, קוד מחשב, פרוטוקול, פורמט, מאגר נתונים וכן כל תו, סימן או צלמית (icon).29 .המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר ו/או בתוכ ן המופיע באתר ו/או בגולשים אחרים באתר ו/או בשרתים או רשתות הקשורים לשירות או לאתר.30 .אין לראות במידע המופיע באתר ייעוץ מכל סוג ומין שהוא ו/או המלצה ו/או הזמנה להציע הצעות ואין בו כדי להחליף את שיקול הדעת האישי של הלקוח. העושנ שימוש במידע באתר זה עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה והבלעדית ובעל האתר לא יישא בכל אחריות שהיא ללקוח או כל צד שלישי שהוא בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד של מי מהם. הלקוח מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום אשר יוטלו עליו עקב הפרת תנאי השימוש, והלקוח יישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר ייגרמו לכל מאן דהוא עקב שימושו באתר.31 .בעל האתר אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים א ו קבוע. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האת ר, עקב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה לא יהוו עילה לכל תביעה, טענה או דרישה.מדיניות פרטיות

32 .השימוש באתר דורש מסירת מידע אישי כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים

אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של בעל האתר המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ" א- 1981"(החוק").

יודגש, כי מסירת הנתונים הנ "ל אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתוניםהמוגדרים באתר כ"חובה", לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים באתר.33 .השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה מ בצע הלקוח באתר, נתוני מיקום וכתובת IP .

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגבי הלקוח )להלן: "המידע"(, ככל שיימסר כזה, יישמר במאגר הנתונים של בעל האתר. בעל האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע האישי של הלקוח בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון ה שימוש ובמדיניות הפרטיות.34 .השימוש במידע שייאסף על ידי בעל האתר, ככל שייאסף, יוחד בין היתר לשימושים הבאים: שליחת עדכוני מערכת, הודעות שיווק, הצעות רכישה וכו'; התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות השונים וציפיות הלקוח; התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר; קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או טלפונים ויצירת קשר עם הלקוח בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין; העברתו לצדדים שלישיים עמם בעל האתר פועלים במסגרת פעילותם, אך זאת רק לשם מימוש מטרות מותרות על -פי הוראתכל דין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.35 .ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע אנונימי שנאסף לצורך מחקרים סטטיסטיים של בעל האתר ו/או צדדים שלישיים, שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת בעל האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.36 .בעל האתר מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת המחשבים שלו ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר ,במערכות מתקדמות בי ותר ועל פי הדין וכנהוג. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, בעל האתר אינויכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.37 .בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

bottom of page