top of page

מדיניות החזרה וביטול

1 .לקוח אשר ביצע רכישה באתר, רשאי לבטל את העיסקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, אשר יחולו במלואן על ביצוע עסקאות באתר.2 .ברכישת מוצר המפורסם באתר ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. מובהר כי סעיף זה לא יחול על מוצרים בהזמנה אישית.3 .הזמנה אישית של יצירות אשר יוכנו על ידי האמן עבור המזמין באופן אישי אינה ניתנת לביטול והחזרה. "הזמנה אישית" בתנאים אלה כוללת גם יצירות שנבחרה להן מסגרת אחרת מזו שנמכרת באתר.4 .בכל הודעת ביטול יש לציין את מספר ההזמנה, שם מלא ותעודת זהות. על המוצר הנרכש לחזור כשהוא באריזתו המקורית מבלי שנפתחה, ללא כל לכלוך או פגם מכל סוג שהוא, ובצירוף חשבונית מקורית. הרוכש יישא בעלויות משלוח היצירה חזרה לבעל האתר.5 .במקרה של ביטול עסקה כאמור על ידי הלקוח, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, יבטל האתר את החיוב בשל העסקה מבלי שיגבה סכום נוסף מהלקוח, למעט דמי טיפול בגובה %5 מערך העסקה או 100 ₪

לפי הנמוך מביניהם.

bottom of page