מדיניות פרטיות

1 .השימוש באתר דורש מסירת מידע אישי כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד.

נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של בעל האתר המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981"( החוק").

יודגש, כי מסירת הנתונים הנ "ל אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים באתר.2 .השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה מ בצע הלקוח באתר, נתוני מיקום וכתובת IP.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגבי הלקוח (להלן: "המידע") ככל שיימסר כזה, יישמר במאגר הנתונים של בעל האתר.

בעל האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע האישי של הלקוח בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון ה שימוש ובמדיניות הפרטיות.3 .השימוש במידע שייאסף על ידי בעל האתר, ככל שייאסף, יוחד בין היתר לשימושים הבאים: שליחת עדכוני מערכת, הודעות שיווק, הצעות רכישה וכו'; התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות השונים וציפיות הלקוח; התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר; קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או טלפונים ויצירת קשר עם הלקוח בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין; העברתו לצדדים שלישיים עמם בעל האתר פועלים במסגרת פעילותם, אך זאת רק לשם מימוש מטרות מותרות על -פי הוראת כל דין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.4 .ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע אנונימי שנאסף לצורך מחקרים סטטיסטיים של בעל האתר ו/או צדדים שלישיים, שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת בעל האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.5 .בעל האתר מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת המחשבים שלו ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות בי ותר ועל פי הדין וכנהוג. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, בעל האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.6 .בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.