top of page

מדיניות משלוחים

1. אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באתר ואשר התמורה עבורם שולמה במלואה בכרטיס אשראי כאמור לעיל, תיעשה על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות שבחר האתר. אספקת המוצרים ו/או השירותים תבוצע לכתובת הדואר שסיפק הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

2. האתר יספק את המוצרים ללקוח עד 21 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה.

3. בנסיבות מיוחדות של איחור כגון עקב כח עליון, יידע האתר את הלקוח עם היוודע דבר האיחור, ויאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או קבלת מוצר חלופי.

4. האתר לא יהיה אחראי לעיכוב שנגרם שלא בשליטתו ו/או שמקורו בלקוח עצמו, כגון היעדר אפשרות ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות מצד האתר


5. האתר מציע הובלה ומשלוח על חשבונו וזאת במקרים של הובלה ומשלוח "רגילים" בתחומי מדינת ישראל .למשלוח ''ספר געגועים'' יתווספו דמי משלוח בס''ך 40 שקלים חדשים. במקרים של הובלה חריגה, כגון אך לא רק, הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה שדורשת אמצעים מיוחדים או כח אדם נוסף, הלקוח יחויב בתשלום דמי הובלה חריגה אשר יימסרו מראש.

bottom of page